Jsme CONTEG GROUP
česká průmyslová skupina
Váš spolehlivý globální partner

Dluhopisový program

propagační sdělení

Informace na webových stránkách jsou propagační sdělení Emitenta. Více informací o veřejné nabídce dluhopisů včetně prospektu naleznete níže na této stránce . Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Schválení prospektu Českou národní bankou nelze chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Základní parametry dluhopisu
Emitent:CONTEG Group a.s.
Název Dluhopisů:Conteg group 5,25/26
ISIN:CZ0003531345
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:1 Kč (jedna koruna česká)
Povaha Dluhopisů:Zaknihované cenné papíry na doručitele
Emisní kurz:100% jmenovité hodnoty Dluhopisů
Minimální investice:20 000 Kč
Datum emise:23.4.2021
Lhůta pro upisování:Od 25.3.2021 do 20.4.2021
Předpokládaný objem Emise:250 000 000 Kč (dvě stě padesát milionů korun českých)
Výnos:Pevná sazba 5,25 % ročně (per annum)
Den výplaty Výnosu:23.4. každého kalendářního roku až do Dne konečné splatnosti nebo Dne předčasné splatnosti
Den konečné splatnosti:23.4.2026
Manažer:Conseq Investment Management, a.s.
Administrátor:Conseq Investment Management, a.s.

Oznámení o zahájení výplaty

úrokových výnosů z dluhopisů CONTEG Group 5,25/26, ISIN CZ0003531345

Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem CONTEG Group 5,25/26, ISIN CZ0003531345 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

Datum výplaty: 23.04.2024

Rozhodný den pro výplatu: 09.04.2024

Datum ex-kupon: 10.04.2024

Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 9.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:

Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz

Dokumenty ke stažení